• Jenna Alaspää

Kokoaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja


Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on:


Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia

tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista

unnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatus sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet halutaan selvittää mahdollisimman varhain, jolloin estetään vaikeuksien kasautumista ja syvenemistä.

Esiopetus on järjestetty Kaustisella osana varhaiskasvatusta, eli päiväkodilla tänä ja ensi vuonna. Osa esioppilaista on Puumalan koululla ja keskuskoululla. Erityisopettaja tekee esikoululaisille kouluvalmiustestit ja osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan. Lisäksi erityisopettaja on varhaiskasvatuksen työntekijöiden tukena sekä päivittäisissä tilanteissa että erityistä huomiota vaativissa tilanteissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ toteutuu tarkoituksenmukaisesti, kun hän saa tehdä työtä ryhmän ulkopuolisena työntekijänä. Tällöin erityisopettaja voi tukea parhaiten työntekijöitä ja vanhempia lasten ja ryhmän toiminnassa.

Erityislastentarhanopettaja auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä löytämään erityisen tuen tarpeessa olevat lapset mahdollisimman varhain. Elto konsultoi sekä esiopetuksen henkilöstöä, että lasten huoltajia ja koordinoi erityistä tukea tarvitsevien lasten asioita. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa on nousussa, joten myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan resursseja on lisättävä. Parhaimmillaan riittävän varhain löydetyt ongelmat saadaan hoidettua ennen koulun alkua.

Tällä hetkellä Kaustisella ei ole varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Paikka on ollut auki 50% työajalla. Aiemmin Kaustisen kunta on myynyt työajasta 50% Vetelin kunnalle, mutta tälle ei enää Vetelillä ole tarvetta. Toimi on kuitenkin kokoaikainen. 50% työaika ei riitä työn tekemiseen hyvin. Tällöin tehdään vain aivan välttämättömin työ.

Toivomme, että tämän aloitteen myötä Kautisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi täytetään kokoaikaisesti viimeistään syyslukukauden alusta lähtien.

Kaustisella 11.4.2019

Vihreä valtuustoryhmä Keskustan Valtuustoryhmä

6 views0 comments

Recent Posts

See All